lviv_beer: (Default)
[personal profile] lviv_beer
Nils Oscar - India Ale
алк. 5.3%
Перше пиво, що було випито на шведській землі. Nils Oscar - мікропивоварня з містечка Nyköping на південь від Стокгольма. Також в своєму асортименті мають і міцніші напої - горілку, джин, шнапс та бренді.
На етикетці - коротка історія виникнення стилю India Pale Ale (про те, як англійці у 1820 році почали експортувати до Індії спеціальне пиво - більш охмелене, щоб витримати довгу подорож). Зварено з використанням мюнхенського, карамельного солодів з хмелем Amarillo.
Nynäshamns Ångbryggeri - Bedarö Bitter
алк. 4.5%
Ще одна шведська мікропивоварня. Як очевидно з назви - з містечка Nynäshamns. Пивоварня цікава - зокрема мають спільну варку з Dogfish Head - Arketyp, а також хваляться на сайті, що у 2000 році їх відвідав сам Майкл Джексон (не той, інший), залишивши досить хороші відгуки про їх пиво.
Свої сорти вони називають місцевими топонімами, і цей біттер названо на честь невеличкого острівця. Bedarö Bitter - їх перший сорт і до цих пір залишається флагманом.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lviv_beer: (Default)
lviv_beer

July 2014

S M T W T F S
  1 23 45
6 7 8 9 101112
131415 16171819
20212223242526
272829 3031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:32 am
Powered by Dreamwidth Studios