lviv_beer: (Default)
[personal profile] lviv_beer
Недавно писав про дві новинки від Львівської пивоварні і от попались "Хамовники" від Московської пивоварної компанії з тією ж стилістикою - Хамовники Пільзенське і Хамовники Віденське. Насправді їх є більше - ще є Мюнхенське, Пшеничне, Столове та присутній наразі тільки в розливному варіанті Ґранд Ель, але у Львові помічено поки-що ця двійка.
Всі Хамовники випускаються в оригінальній пляшці.

Московская пивоваренная компания - Хамовники Пильзенское
алк. 4.8%, 12%
Колір дуже світлий, золотистий, пиво прозоре. Піна дуже стійка, середньозерниста. В ароматі переважно солод, трішки трав'янистих тонів. Тіло пива досить густе, але п'ється добре, смак теж солодовий, з хмелевою гіркотою. Гіркота очевидно не така, як в ІРА чи АРА, а приємна, така як і має бути в чеських пілсах. Хміль досить збалансований, залишає довгий і гіркий післясмак. Досить цікавий екземпляр, а по стилю - то дуже хороше пиво.


Московская пивоваренная компания - Хамовники Венское
алк. 4.5%, 11%
Віденське від МПК явно світліше за Robert Doms Віденський. В принципі небагато віденських лагерів пив, але цей здається, найсвітліший, світло-бурштиновий. Піна легка, мілкозерниста. На смак солодове з уклоном в хлібність. Також якісь м'які солодкі нотки - чи то мед чи то ягоди. П'ється класно, післясмак довгий з приємними нотками хмелю, який вдало доповнює загальну смакову палітру.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lviv_beer: (Default)
lviv_beer

July 2014

S M T W T F S
  1 23 45
6 7 8 9 101112
131415 16171819
20212223242526
272829 3031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 08:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios